www.SOFTconsult.TV  | www.SOFTconsult.SK  | www.spiritstudent.cz  | www.AEC-DATA.com  | www.AEC-creative.com  | www.DOMKY.cz generováno: 29.05.2022, 12:59 
SOFTreport
prohledávání serveru: 
 
 krátké zprávy  | články  | tipy a triky  | školství  | burza práce  | download  | galerie projektů
 hlavní stránka  > články  > Obecné články > FM - facility management
 
Obecné články
 · CAD systémy pro projektování
 · AEC-DATA
 · PM - projektové řízení
 · FM - facility management
Zasílání informací ze SOFTreportu.
Zadejte svuj e-mail:AEC-DATA
o serveru
06.01.2003Ing. Petr Randula
FM-DATA cesta ke standardizaci informací o nemovitostech. verze pro tisk
 
Facility management se stává u nás důležitou součástí společností v posledních letech. Celý obor nyní zažívá velký vzestup. V USA a Evropě však metody a nástroje tohoto typu řízení se vyvíjely v několika etapách. Tomu odpovídají i softwarové nástroje podporující facility management pod zkratkou CAFM. Jejich rozvoj má několik etap a směrů zaměření.

V polovině devadesátých let, kdy FM bylo neznámým pojmem jsem zjišťoval možnosti CAFM systémů. Jejich zaměření a technologické nároky přesahovalo možnosti tehdejších potencionálních uživatelů. V následujících letech se začali o FM více zajímat výrobci AEC systémů z naprosto logického důvodu. V AEC systémech dnes vzniká podstatná část projektové dokumentace. Rovněž rozvoj GIS systémů podpořil digitální informace o stavebních objektech a územích. Tím začal být naplněn jeden z důležitých předpokladů pro úspěšné zavedení FM, existence grafických dat v digitální podobě.

Kolem roku 2000 jsem cítil že pro opravdové zavedení FM systému není ve společnostech vytvořeno dostatečné organizační prostředí. Nepružnost řízení hlavně v oblasti kooperace jednotlivých oddělení byla u velkých firem dost velkým nedostatkem. Hlavně z pohledu člověka pracující na zavádění moderních IT technologií. Zavádění FM vyžaduje prakticky nejdříve vytvářet vnitřní předpoklady a potom se bavit o implementaci. Z časového hlediska se nám nakonec zdálo nejvhodnější začít vyvíjet vlastní systém, který propojí projektanty a správce nemovitostí. Pro uvedenou cestu hovořilo naše dlouhodobé působení v oblastí CAD, vývoj v internet technologiích a zavádění projektového řízení.

V druhé polovině tohoto roku jsme uvedli systém FM-DATA zaměřený na srozumitelnou, a informovanost o nemovitostech z hlediska pasportizace. Cílové skupiny pro FM-DATA jsou správci nemovitostí, projekční kanceláře, investiční oddělení, veřejná správa. Chtěli jsme docílit takového řešení, kdy práce uživatele se systémem nebude vyžadovat vlastnit grafické systémy a přehledy o nemovitostech budou srozumitelně vytvářeny pro publikování na Internetu. Architektura systému umožňuje vytvářet data v jednom oddělení, sledovat údaje v rámci místní sítě (LAN), a poskytovat je i v rámci Internetu vzdáleným pracovištím. K tomu slouží tři produkty FM-DATA, FM-DATA Viewer, FM-DATA Web Viewer. Pro projekční kanceláře se systémem FM-DATA naskýtá jedinečná příležitost odevzdat projekt v rámci FM-DATA Vieweru. Ten mohou šířit vlastníci komerční licence FM-DATA. Nastíněné záměry se ukázaly natolik zajímavé, že struktury systému FM-DATA se stali součástí rozsáhlého projektu MAP („Multimedia Arbeitplatz der Zukunft“) na kterém se podílí např. firmy Alcatel, Siemens, TU Darmstadt, TU Dresden, softech.

Cílem systému FM-DATA je zajistit informace o stavebních konstrukcích z hlediska správce, přehled o využití objektů, plánování oprav a revizí. To vše jak v databázové, tak grafické formě (fotografie prostoru, CAD výkresy). Poskytování informací přehlednou formou bez ohledu na dislokační strukturu společnosti snižuje náklady na správu objektů, zvýší vnitřní informovanost o objektech, zefektivní rozhodnutí o využití objektů a ve svém důsledku zavede moderní metody do Vaší práce.

Struktura informací odpovídá hierarchii sledování nemovitostí. Začíná na úrovni agentury (nebo divize apod.). Potom následují základní údaje o nemovitosti (adresa, pozemky) a seznam budov na pozemku s vypsáním jejich využití. Budova je dělena na patra a místnosti. Celá struktura je přehledně zobrazena v hierarchickém stromu, který umožňuje rychle přecházet v rámci hierarchie informací o budovách. Základním zdrojem informací jsou parametry místnosti. Sleduje se u ní jakým je typem (skladová, kancelářská..), povrch podlahy, uživatel a tradiční informace o plochách podlah, obvodu a výšce místnosti. Důležité je rovněž evidování otvorů (rozměr,typ) z hlediska příslušnosti k sousední místnosti, nebo fasádě. Tak se mohou automaticky aktualizovat plochy odpovídajících místností dle změn umístění a velikosti otvorů. Grafickým informačním zdrojem je zobrazení půdorysu místnosti z CAD výkresu (není potřeba mít CAD systém) a fotografie vybavení. Podlaží obsahuje seznam místností, plochu a informaci o posledních opravách. Fasády a střecha je rozšířena o materiálové charakteristiky, plochy fasád na základě otvorů přiřazených v místnostech. To umožňuje přehled o otvorech i plochách. Provozní informace o nemovitosti představuje přehled revizí TZB, seznam dokumentů jako stavební povolení, výpis katastru, nájemní smlouva. Vše elektronicky a spojeno s odpovídajícím místem a uživatelem. Protože výkresy které patří k objektu zahrnují ne jenom půdorysy, ale i řezy, pohledy, detaily je vytvořena samostatná složka pro zobrazení výkresů. Výkresy je možno tisknout v CAD kvalitě a využívat základní zobrazovací funkce (zoom, posun) pro orientaci na výkrese.

Informační systém, aby byl úspěšný musí zaručovat uživatelskou přívětivost, srozumitelnost a široké spektrum výstupů. V případě systému FM-DATA jsme definici rozšířili o jazykovou nezávislost. Vlastník společnosti hovoří německy, nebo anglicky, ale všichni zaměstnanci pobočky v Česku nikoliv. Jednoduchým přepnutím se dají informace sledovat v jazyce, který je uživateli nejbližší. Druhým důležitým pomocníkem práce je práce s filtry. Umožňuje dle kritérií jako např. uživatel, nebo velikosti ploch podlahy zjednodušit množství informací v rámci hierarchického stromu. Efektivní práce s filtry zajišťuje rychlou práci se systémem FM-DATA.

Výstupy, které FM-DATA poskytují jsou generovány přímo ve formátu HTML, aby byla zajištěna využitelnost jak pro publikování, tak přenosu do dalších aplikací. Výstupní sestavy mají v sobě i dynamické prvky, aby bylo možné například modelovat připravované opravy, nebo sestavy vytvářet dle hierarchie přehledu nemovitostí. Spektrum výstupů zahrnuje běžné přehledy informací (fasády, podlaží, místnosti, dokumenty, opravy, revize), ale i přehledy využívání místností, otvorů v místnostech, povrchů podlah v místnostech, otvorů na fasádách.

Závěrem nastíním modelovou situaci pro nasazení systému FM-DATA. Máme rozvětvenou strukturu a nemovitosti u nás spravuje jedno oddělení. Nemáme přehled o současném stavu a navíc máme pracoviště v různých městech. Pro vzdálené sledování informací stačí jen mít v pobočkách Internet a na serveru FM-DATA Web Viewer. Vedení v centrále může provádět výstupní sestavy a získávat informace pomocí FM-DATA Vieweru. Oddělení správy nemovitostí pomocí naplňování FM-DATA propojuje informace z různých zdrojů a zajišťuje aktuálnost. Tento model nasazení zajistí okamžitý efekt jednak v oblasti informovanosti, tak efektivity rozhodování.

Pro časopis Development newsdalší odkaz: http://www.fm-data.cz

 
 krátké zprávy  | články  | tipy a triky  | školství  | burza  | download  | galerie projektu

Vydává SOFTconsult, spol. s r. o.
e-mail:webmaster@softconsult.com
© 2001-2022 Všechna práva vyhrazena.